За нас

ПРИСТА ГАЗ ООД е фирма, основана през 2000г. с основен предмет на дейност: пълен инженеринг, проектиране, доставка, строително-монтажни и пусково- настроечни работи, гаранционно и извънгаранционно поддържане на:
 • газови съоръжения и инсталации за природен газ
 • газови съоръжения и инсталации за газ пропан-бутан
 • отоплителни инсталации и съоръжения
 • парни инсталации и съоръжения
 • ВиК инсталации
 • климатични инсталации
 • вентилационни инсталации
 • водоподготвителни и др. инсталации
 • метални конструкции (в т.ч. обслужващи площадки, носещи конструкции и др.)

 

Регистрирана е по Търговския закон и, съгласно изискванията, е вписана в търговския регистър на "Агенция по вписванията".

Ръководството на ПРИСТА ГАЗ ООД е мотивирано да развива бизнеса на дружеството, следвайки мотото:
Абсолютно и непрекъснато ангажиране на всички сътрудници за пълното задоволяване на изискванията на клиентите-възложители!

Стремежът на фирмата е да предоставя на всички свои възложители конкурентно-способни услуги, които в най-пълна степен да удовлетворяват изискванията за гарантирано качество.

Ръководството на ПРИСТА ГАЗ ООД постига статута на общопризната организация на българския пазар, чрез:

 • непрекъснато подобряване на качеството на извършваните услуги;
 • оптимизиране на организацията по управлението на процесите и дейностите;
 • осигуряване на възможности за непрекъснато повишаване на квалификацията на сътрудниците, с оглед поддържане на високо ниво на професионализъм;
 • създаване на позитивна работна атмосфера, способстваща за изявяването на максимума на уменията и способностите на сътрудниците;
 • предприемане на бързи коригиращи действия, при установяване на допуснати несъответствия.

Intertek

 

Дружеството се представлява и
управлява от:

УПРАВИТЕЛ
инж. Ценка Ганчева

ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР
инж. Евгений Димов

managers
Welcome

на страницата на
ПРИСТА ГАЗ ООД - Русе

Услуги

Проектиране/инженеринг

Доставка и строително- монтажни работи

Сервиз