• 7000, гр. Русе ул. Княжеска 1Б - тел: 082 870150

Общи условия за ползване

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на Клиентите/Клиентите си посредством уебсайта  www.pristagaz.com. Тези условия обвързват всички Клиенти – Физически лица и Юридически лица.
 2. Услугите, които се предлагат на уебсайта pristagaz.com не представляват правно обвързваща оферта.
 3. Изпълнението на услугите или поръчка на стоки се случва по следния ред:
 • Клиентът изпраща запитване по имейл, чрез контактната форма или обаждане по телефона на Търговеца.
 • Търговецът Приста-Газ ООД  отговаря с обаждане по телефона, имейл или в писмена форма с индивидуална оферта на всеки Клиент.
 • След одобрение и получено писмено или по имейл потвърждение сделката се смята за сключена и има правно обвързваща сила. При сключване на отделен договор между двете страни той има по-голямата тежест и сделката се смята за сключена, след двустранното подписване на договора.
 1. Договорният език е български, а плащанията  ще бъдат извършвани   в   български левове с ДДС.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Цената на стоките/услугите е цената уговорена писмено в договор, а ако договора се сключва устно – цената определена от Приста-Газ ООД  към датата на сключването му, отразена в документите за продажба.
 2. Цената не включва данък върху добавената стойност за стоките или услугите, който се начислява и посочва отделно съгласно приложимото законодателство. Цената за транспортирането на поръчани стоки, материали и консумативи са за сметка на клиента. При сключване на договори цената за транспортирането е пресметната в представената от Търговеца оферта.
 3. Стойността на транспорта на стоките във фактурата или в договора може да бъде посочена отделно от стойността на стоките/услугите.
 4. Цената се заплаща от Клиента в брой, или по банков път по банковите сметки на Приста-Газ ООД,  записани във фактурата. в сроковете посочени в договора.
 5.  В случай, че в договора писмено е уговорено отложено плащане Клиентът е длъжен да заплати цената на стоките или услугите изцяло или отчасти след тяхното предаване, в сроковете посочени в договора или във приемо-предавателния протокол, стоковата разписка, документа за продажба или фактурата издадена от Приста-Газ ООД. При различия между посоченото в договора и в друг документ предимство има договорът.
 6. При просрочване по време и/или по размер на плащане за стоки и услуги без писмен договор, Приста-Газ ООД има право да претендира за неустойка в размер на 0,5 % на ден върху просрочената сума, която подлежи на плащане заедно с неизплатената главница в тридневен срок от издаването им. Във всички останали случаи при просрочване се прилагат условията, описани в сключен договор между двете страни.

Клиентът получава известия за неустойки, лихви за забава и др. по факс, по e-mail, по пощата или чрез куриер.

 1. Всички суми по договори в т. ч. по договори с отложено плащане и устни договори – с издаден приемо-предавателен протокол, стокова разписка, документ за продажба на дребно или фактура, стават незабавно дължими и изискуеми от Клиента, при настъпването на едно от следните обстоятелства:

(a) Клиентът забавя плащане, дължимо на Приста-Газ ООД, по сделка или от каквото и да е друго отношение помежду им, за срок по-голям от 30 (тридесет) дни;

(b) Клиентът спре плащанията към други доставчици или признае пряко или косвено, че е неплатежоспособен или свръхзадължен;

(c) срещу Клиента бъде поискано или самият той поиска откриване на производство по несъстоятелност;

(d)задълженията на Клиента по договори за кредит, заеми или лизинг сключени с друг кредитор станат предсрочно изискуеми;

(e) принудително изпълнение от друг кредитор срещу Клиента завърши без успех, поради липса на ликвидни активи у Клиента;

(f)други обстоятелства от които е ясно, че Клиентът няма да може да изпълни задълженията си по договора.

III.  ПОРЪЧКИ

 1. Заявката за изпълнение на услуги или покупка на стоки става предварително – чрез изпращане на писмена поръчка, предадена по имейл, чрез формата за контакт, устно или писмено.

Приста-Газ ООД не носи отговорност за забавяне на доставката на стоките:

а)При подаване на погрешна информация от Клиента в заявката или договора, както и при последващо изменение на договора;

b)При забава на Клиента да изпълни свои задължения по договора в настоящите Общи условия или условията към друг договор;

с) За стоки, за които Клиентът е предупреден, че не се намират на склад при Приста-Газ ООД към момента на приемане на поръчката и подлежат на производство и/или доставка от трети лица;

d)B случаите на непреодолима сила.

IV. ПРЕДАВАНЕ на стоките/услугите

 1. Стоките се предават по опис – приемо-предавателен протокол, стокова разписка. документ за продажба на дребно, фактура, съдържаща описание на стоките, срещу подпис на получател. С подписването на гореописаните документи, Клиентът потвърждава, че е получил стоките.
 2. Приста-Газ ООД приема, че лицето поискало предаване на стоките и положило имената и подписа си от името на Клиента е надлежно овластено да ги получи, ако:
 • Клиентът е представил предварително декларация за упълномощено лице, в която са посочени лицата, имащи право да приемат стока и да се подписват за нея от името на Клиента
 • стоките се предават на лице, изрично посочено в договора, или
 • се натоварват на превозно средство собственост на Клиента, съответни наето от Клиента, или
 • ако за превоза е издаден пътен лист или друг транспортен документ, който посочва името на Клиента като получател, или
 • ако се получават от лице, което е служител на Клиента, изпълнител по граждански договори или е писмено упълномощено от Клиента да ги получи, или
 • от лице, което поне два пъти в предходен период е получавало стоки от името на Клиента, освен ако Търговецът е бил уведомен за обратното, или
 • ако поради други обстоятелства е могъл да счита, че предаването се иска от лице, овластено да получи стоките от името на Клиента.
 1. Приста-Газ ООД  може да откаже предаването на стоките на лице, за което има основание да счита, че не е овластено от Клиента да получи стоките.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 1. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове .

VI. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ

 1. Клиентът е длъжен незабавно след получаване на стоките да ги прегледа за видими дефекти, некомплектност и други несъответствия с договора. При предаване на приключен обект Клиентът е длъжен да провери за видими дефекти по външния вид или работата на съоръженията.При предаване на стоките или завършен обект, след изпълнена услуга Клиентът подписва приемо-предавателен протокол, че приема работата и стоките без забележки.
 2. Рекламациите за видими дефекти на стоки се приемат в рамките на 3 дни. Не се приемат рекламации за липси и несъответствия, които противоречат на приемо-предавателния протокол или другите документи придружаващи завършването на сделката.
 3. Освен ако е уговореното друго изрично в договора, гаранцията се признава в случаите, в които това е задължително по закон и в обхвата на поставените в закона срокове или при наличието на търговска гаранция от производителя.
 4. Не се обхващат дефекти, в случаи че стоките или съоръженията:
 • Не се използват съгласно предвиденото от производителя предназначение и указания за употреба;
 • На се използват в рамките на определените от производителя или доставчика на услугата ограничения и експлоатационни параметри;
 • Не се използват съобразно изискванията на производителя;
 • Монтирани са от неквалифициран персонал, различен от работните екипи на Търговеца;
 • Не се обхващат дефекти, дължащи се на действия на трети лица.
 1. При различия в техническите експлоатационни указания и параметр на стоки, материали и съоръжения произведени от чуждестранни производители се прилагат експлоатационните изисквания на българското законодателство.
 2. В случаите, в които исканията на Клиента са основателни и Търговецът Приста-Газ ООД  е потвърдил това писмено, Приста-Газ ООД се задължава в срок от 30 (тридесет) дни да допълни / окомплектова  или ремонтира стоките или съоръженията или да достави нови стоки/материали/части.
 3. Разходите за доставките подлежат на допълнителна договорка от страните при сделки сключени с Юридически лица. Разходите за доставка при сделки сключени с Потребители по смисъла на ЗЗП са за сметка на Приста-Газ ООД, освен ако в договор не е посочено друго.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Търговецът гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в Политика на поверителност. Търговецът  защитава личните данни на Клиентя, станали му известни при попълване на електронната форма за контакт.

Подробна информация за защитата на личните данни можете да намерите на страницата Политика на поверителност.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, като той няма задължението да уведомява Клиентя. Клиентът е длъжен периодично да проверява за направени актуализации. Търговецът е длъжен да отбелязва актуалността на настоящите Общи условия с датата на последната промяна, която се намира в края на този документ. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и Търговец, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия
 2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.